måndag 7 november 2016

Demokrati i Värmdö kommun

UPPDATERAT
I dag grävs den gamla åkermarken upp i Hemmestatorp vid Torsby och ingen vet om det finns bygglov. Det har gått mycket hastigt till. Tidigare var det beslutat att ingen fick bo där. Denna åkermark skulle bevaras för all framtid för det var värdefull mark. Jag har frågat kommundirektören Stellan Folkesson och han skrev tillbaka att han uppdrar till projektledaren Monika Fransson att besvara mina frågor om bygglov och när barackerna och modulhusen kommer. Så politikerna har delegerat detta till kommundirektören och han i sin tur vidare. För invånarna är så bråkiga annars. Jag skrev ironiskt tillbaka till honom att han kanske inte vet att det redan är i full gång?

När jag åkte förbi där så hade grävandet pågått sedan morgonen och byggbaracker finns redan där. Jag frågade i fredags och det hela startade klockan sju i morse. Inget är heligt i detta land längre. Naturen kan förstöras hur som helst för den har absolut ingenting att sätta emot när Värmdö kommun griper in. Tack och lov så äger vi andra i samfälligheten resten av marken inom vårt tomtområde så där ska väl kommunen ändå inte kunna gå in? Fast man vet aldrig. Våldtäkt av marken är lagligt. Helt enkelt.

Här skrev jag tidigare om detta. Här skrev jag senare om detta.

15:16
Nu inkom projektchefen Monika Fransson med ett mejl där hon skriver att "Småhusen kommer att levereras i december 2016 - mars 2017. Det finns tidsbegränsat bygglov." 
16:39
Jag har bett om kopia på bygglovet och Monika Fransson har sagt att hon ska ordna det.
17:11
Jag fick det tillfälliga bygglovet för dessa boenden, beslutades den 3 november av avdelningschef Jelinka Hall. Delegationsbeslut. Och i dag började de bygga. Här nedan utdrag ur det tillfälliga bygglovet, som kan förlängas efter fem år till tio år. 


Ärendet
Ansökan avser bygglov för tidsbegränsat bygglov för uppförande av 30st småhus om vardera 32 kvm med sammanhängande takdel för gruppering av hus två och två.
Yttranden
Ärendet har remitterats till VA-enheten som inte haft någon erinran då boendet kommer att anslutas till kommunalt VA.
Negativt yttrande har inkommit gällande avstånd till väg 274 som är sekundärled för farligt gods. Placeringen av småhusen är utanför angiven riskzon varför den lämnade synpunkten inte bedöms påverka bedömningen av ansökan..
Fastighetsägare till Torsby 1:250 anger att området bör betraktas som en allmänning då den idag används som stråk för vilt och för rekreation. Någon bebyggelse bör inte medges innan kommande planläggning. De anser också att trafiksituationen inte har lösts för den kommande bebyggelsen.
Ägare till fastigheten Torsby 1:325 motsätter sig bebyggelse då det rubricerad fastighet är en lantbruksfastighet.
Ägare till fastigheten Torsby 1:177 anser att bebyggelsen är för avvikande i förhållande till det nyligen planlagda området och att någon bebyggelse inte bör tillåtas innan planläggning.
Ägare till fastigheten Torsby 1:131 anser att platsen som idag änvänds främst för friluftsändamål och är olämpligt att bebygga och innebär en försämring för intilliggande fastigheter.
page2image18632
2(6)
Ägare till fastigheten Torsby 1:252 har inte haft några synpunkter.
Ägare till fastigheterna Torsby 1:333, 1:378, 1:137, 1:380, 1:141, 1:140, 1:142, 1:130, 1:385, 1:139, 1:147, 1:148, 1:378, 1:334, 1:150, 1:138 har inkommit med en gemensam skrivelse där man i huvudsak anser att man finner att fastigheten inte bör bebyggas och att en medborgardialog med möjlighet till påverkan bör ske till exempel genom planläggning innan marken får bebyggas. De anser också generellt att yttrandetiden varit för kort.
Ägare till fastigheten Hemmestatorp 1:9 har i huvudsak angett att det blir en negativ trafikpåverkan och att utfart inte bör ske så att det försämrar läget för befintliga övriga fastigheter. De anser också att kommunen bör ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning innan bygglov kan beviljas.
Fastighetsägare till Torsby 1:251 har i huvudsak haft samma synpunkter som fastighetsägare till Hemmestatorp 1:9.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av småhus för att användas som boende för de flyktingar som erhållit permanent uppehållstillstånd, med möjlighet att grupperas familjevis två och två upp till fyra och fyra.
Kommunen har i denna ansökan om tidsbegränsat lov utanför detaljplanelagt område visat på ett tillfälligt behov som kommunen behöver tillgodose genom tillfälliga åtgärder som ska bedrivas under en begränsad tid. Den sökande har gjort det troligt att marken med rimliga medel kan återställas till det ursprungliga.
Den uppkomna situationen och behovet är akut och sökt åtgärd bedöms ha minimal påverkan samtidigt som kraven för boende i möjligaste mån bedöms vara uppfyllda vid jämförelse med tidigare godkända småbostäder likt studentbostäder. Eventuella olägenheter av åtgärden får vägas mot nyttan av den. Normalt bör det krävas goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än som accepteras i fråga om bygglov som inte är tidsbegränsade.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) har att avgöra om den allmänna platsen är lämplig att ta i anspråk.
Berörda sakägare har beretts tillfälle till yttrande och lämnat synpunkter som finns sammanfattade enligt ovan.
Ett grundläggande krav är att en byggnad ska placeras så att den eller dess användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen.
Vid lämplighetsprövningen och avvägning av de allmänna och enskilda intressena som skyddas av PBL och annan lagstiftning ska alltid även ske vid tidsbegränsade lov. Lokaliseringen och markanvändningen bedöms lämplig för sökt ändamål.
BMH 4884 BYGG.2016.5550

3(6)

Vid en avvägning av det enskilda och allmänna intressent bedöms det allmänna intresset av att bebygga fastigheten med tillfälligt boende väga tyngre än de enskilda intressena av att bevara området orört. Möjlighet till friluftsändamål finns i området. Kommunen har visat på behovet av att anlägga tidsbegränsat boende väger tyngre än sakägarnas behov av att fortfarande hålla området obebyggt och att i annat fall inte tillåta bebyggelse innan en framtida planläggning.
Information och upplysningar
Efter 2021-10-09 saknas bygglov.
Tidsbegränsat lov kan ges i högst 10 år.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att kontrollansvarig skall säkra att arbeten sköts i enlighet med kontrollplan och innan byggnaderna får användas inkomma med ansökan om slutbesked.
Observera att byggnadsarbetena utförs på egen risk innan lovet vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, och tre veckor efter det att berörd sakägare delgivits såvida det inte överklagas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
5 kommentarer:

 1. Vad betyder allt de här? Är det överklagat eller vad det för sent? Hur går ni vidare med att stoppa/överklaga detta beslut?

  SvaraRadera
 2. Är det överklagat till länsstyrelsen eller kommer man att göra det?
  På vilka grunder kommer man i så fall att överklaga?

  SvaraRadera
 3. Till Länsstyrelsen kan varje medborgare som är missnöjd med ett kommunalt beslut överklaga. Om du vill veta om det har gjorts kan du fråga Länsstyrelsen. Överklagandet ska först gå till kommunen som kollar att detta har kommit in i tid och sedan skickar det vidare. Vad gäller det här bygglovet så skulle det först ha kommit till allmän kännedom genom att de berörda sakägarna fått kännedom om detta och sedan tre veckor senare får bygget starta. Eller det skulle första publiceras i Post- och Inrikes tidningar och fyra veckor senare fick bygget startas. När jag har sökt har jag inte hittat någon kungörelse om detta från Värmdös sida. Men det kan finnas eller också har det räckt med att informera de fyra berörda tomtägarna, tyckte kanske Värmdö kommun. Jag bevakar detta inte som tomtägare men som journalist och bloggare. Nacka Värmdö Posten har sagt att de ska skriva om det.

  SvaraRadera
 4. Det måste tydligt framgå vilket beslut det är som du klagar på. I överklagandet bör du skriva på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och varför. Det måste också framgå vem det är som klagar, man kan inte överklaga anonymt. Glöm inte att lämna kontaktuppgifter. Meddela Länsstyrelsen om du ska flytta eller befinna dig på en annan adress än din folkbokföringsadress en längre tid.

  SvaraRadera